Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím webové stránky www.controlaltshifts.com mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávajícím je: Jan Magrot, Lugbank 4, 96049, Bamberg, Německo, e-mail: info@controlaltshifts.com

Kupujícím je spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikům se řídí dle Obchodního zákoníku.

Definice:

VOP

- tyto Všeobecné Obchodní Podmínky, nebo také jako “smlouva”

Produkty

- produktové balíčky nabízené společností, jejichž specifikace je uvedena na webových stránkách www.controlaltshifts.com.

Klient nebo Zákazník

- fyzická nebo právnická osoba, která má zájem uzavřít případně uzavřela se společností smlouvu, jejíž předmětem plnění je společností nabízený produkt. Klientem / Zákazníkem společnosti se může stát pouze plně svéprávná osoba, jejíž právní jednání je schopno vyvozovat zákonem zamýšlené následky.

- klient nebo Zákazník o sobě prohlašuje, že je osobou plnoletou, dovršil tedy věku 18-ti (osmnácti) let a svéprávnou jednat sama za sebe.

Návštěvník

- každý návštěvník stránky www.controlaltshifts.com. Návštěvník o sobě prohlašuje, že je osobou plnoletou, dovršil tedy věku 18-ti (osmnácti) let a svéprávnou jednat sama za sebe.

Kryptoměna

- není považována za měnu (měnovou jednotku), kryptoměna není považována za elektronické peníze, kryptoměna nepředstavuje pohledávku držitele kryptoměny za jinou osobou, nákup a prodej kryptoměn na vlastní účet nepředstavuje žádnou platební službu, stejně tak transakce s kryptoměnou a vedení „účtu“ („virtuální peněženky“), v případě směny kryptoměny na Kč se nejedná o směnárenský obchod, kryptoměna není investičním nástrojem.

Kryptoměnová peněženka Společnosti

- je vždy dočasně generována prostřednictvím platební brány coinpayments.net

1. Dodržování obchodních podmínek

Vstupem na stránky www.controlaltshifts.com (dále jen „Stránky“), které jsou ve vlastnictví  Jan Magrot, Lugbank 4, 96049, Bamberg, Německo. Návštěvník souhlasí s dodržováním obchodních podmínek společnosti uvedených na těchto stránkách. Tyto obchodní podmínky určují pravidla využívání a koupě služeb a produktů na stránkách www.controlaltshifts.com a jsou pro každého Návštěvníka závazné. V případě porušení obchodních podmínek Návštěvníkem nebo Zákazníkem Společnosti je Společnost oprávněna vyvodit vůči dané osobě právní důsledky.

2. Autorská práva

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví, případně oprávnění z výhradní licence Společnosti. Pod tento obsah spadá logo, design, text, grafika, data, fotky, animace, videa, zvuky, software, indexy. Jakékoli šíření, kopírování, úprava, prezentace a použití tohoto obsahu třetí stranou je možné pouze s písemným souhlasem Společnosti. Každý Návštěvník a Zákazník tímto vyslovuje svůj souhlas, že je zodpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Společnosti a jejím obchodním partnerům, která vznikne na základě zneužití obsahu těchto stránek případně porušením obchodních podmínek a je povinen tuto škodu nahradit ve výši jejího rozsahu, případný ušlý zisk a náklady na uvedení do původního stavu.

3. Využití obsahu stránek

Kdokoli se stane Zákazníkem Společnosti, může využívat obsah stránek a majetek Společnosti na to určený v rozsahu, který je v souladu s obchodními podmínkami Společnosti způsobem, kterým Společnosti nevznikne žádná škoda. V opačném případě je Zákazník zodpovědný za škodu tím způsobenou a povinný tuto škodu uhradit. V opačném případě je Společnost oprávněna vyvodit ze situace právní důsledky v souladu s platnými právními předpisy. Využití obsahu stránek pro jinou osobu než Zákazníka je stanovena smluvní pokuta dle čl. 10 této smlouvy.

Právo na využívání zakoupeného produktu má jen kupující. Bez souhlasu prodávajícího kupující nesmí poskytnout přístupové údaje k zakoupenému produktu třetí osobě. Kupující musí chránit přístupové údaje k zakoupenému produktu před ztrátou nebo zneužitím.

Zaplacením kupní ceny produktu kupující získává přístup k digitálnímu obsahu, který může prohlížet a ukládat pouze svém zařízení a nesmí jej dále zpřístupňovat na jiném zařízení přístupném ve veřejné síti (na internetu) a nesmí ho bez souhlasu prodávajícího šířit dál jakýmkoliv způsobem. Zakoupené produkty může kupující využívat pouze pro své osobní účely (tj ne na komerční využití nebo pro další prodej).

Společnost si zároveň vyhrazuje právo na výpadek služby způsobený například výpadkem služeb třetích stran, odstávkou serverů, plánovanou údržbou či technickými problémy. Společnost v případě výpadku bez zbytečného odkladu zajistí opětovné zprovoznění služby. Výpadkem služby zákazníkovi nevzniká nárok na odstoupení od smlouvy či náhradu případných vzniklých škod.

4. Základní ustanovení

Stránky Společnosti nemají investiční zaměření v souladu s ustanovením zákona o investování na kapitálovém trhu dle ust. § 15d a násl. zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Obchodovaní finančních derivátů, kryptoměn není investiční činností a Zákazníci Společnosti nejsou považováni za investory. Společnost nezodpovídá za správnost a úplnost údajů a informací zveřejněných na uvedených webových stránkách. Informace zde uvedené a zveřejněné neposkytují daňové poradenství dle daňových zákonů České Republiky ani jiného státu, právní poradenství dle zákona č. 85/1996 Sb. Zákon o advokacii, investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ani obchodní poradenství a neposkytují žádnou záruku, na základě které je garantováno dosažení zisku, případně limitace potenciální ztráty. Kdokoli využívá systém a služby uvedené na webových stránkách www.controlaltshifts.com si je vědomý, že je součástí, Zákazníkem Společnosti, zcela dobrovolně, uvědomuje si, že je za vlastní obchody zodpovědný sám, zodpovídá za obchody vykonané na základě poskytnutých jednotlivých produktů společností a kopírovaní výhradně sám, zodpovídá za zisky a ztráty výhradně sám a v případě jakékoli ztráty vzniklé není žádná třetí strana, Společnost ani subjekt zodpovědný a není povinný tuto vzniknuvší ztrátu Zákazníkovi nahradit.

Každý Návštěvník a Zákazník si je plně vědom rizika souvisejícího s obchodováním s finančními deriváty a kryptoměnami. Každá osoba musí sama uvážit, zda je tento způsob obchodování pro ni vhodný a jakmile se rozhodne uzavřít smlouvu prostřednictvím stránek www.controlaltshifts.com, je si plně vědom možného rizika, způsobu obchodování a zvolené obchodní strategie.

Každý Návštěvník a Zákazník si musí sám zvolit výši obchodního kapitálu, se kterým chce obchodovat a pracovat. Zákazníky by si měl být vědomý toho, že výše kapitálu by neměla být vyšší než suma, o kterou si tento Návštěvník, klient nebo Zákazník může dovolit přijít. Zákazník je povinen přizpůsobit si management rizika svojí osobní situaci.

Poskytnutím produktu nepřechází na Společnost žádná zodpovědnost nad případným obchodním účtem Zákazníka, ani za ztráty způsobené obchodováním Zákazníka. Každý Zákazník si sám zodpovídá za svůj obchodní účet a výběr produktu Společnosti, kterého se rozhodne využít a sám zodpovídá za možné ztráty způsobené vlastními obchody. Zákazník si je vědom, že uvedené ztráty nebudou nahrazené žádnou třetí stranou nebo Společností samotnou. Za objem jednotlivých obchodních pozic zodpovídá taktéž výhradně Zákazník, jakožto majitel obchodního účtu.

Zákazník je povinen se přihlásit na webových stránkách Společnosti. Zákazník si je vědom skutečnosti, že je možno se Společností spolupracovat prostřednictvím obchodního produktu specifikovaného níže. V rámci přihlášení, nebo také registrací, je Zákazník pro její dokončení povinen dát souhlas se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

Zákazník tímto dává Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Společnost se zavazuje s osobními údaji partnera nakládat v souladu s výše uvedeným zákonem a tyto nikterak nezneužívat. Dále o souhlasu se zpracováním osobních údajů v čl. 14 těchto obchodních podmínek.

Smlouva se Zákazníkem nabývá platnosti vyplněním objednávky služeb Zákazníkem a účinnosti nabývá až uhrazením poplatku za individuálně určený typ produktu vybraného Zákazníkem. Splatnost poplatku nastává okamžitě po vyplnění objednávky, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že neuhrazením poplatku nenastává účinnost smlouvy a Zákazník tedy nemá nárok na poskytnutí zvoleného produktu. Zákazník bere na vědomí, že platností smlouvy vzniká Společnosti nárok na odměnu.

5. Objednávka

Objednávku Zákazník vytváří pomocí formuláře na webových stránkách Společnosti.

Pro vytvoření objednávky na webových stránkách společnosti Zákazník nejprve provede registraci (vytvoření uživatelského účtu). Zákazník je povinen uvést při registraci tyto údaje:

 • emailová adresa

Po úspěšné registraci (vytvoření uživatelského účtu) se bude moci Zákazník přihlásit ke svému účtu a vybrat produkt, o který má zájem.

Po zvolení požadovaného produktu a způsobu platby Zákazník potvrzuje svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Společností.

Neobsahuje-li objednávka náležitosti dle čl. 5 VOP, je považována za neúplnou. Společnost v takovém případě může kontaktovat Zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku Společnosti se objednávka považuje za úplnou. V případě, že se objednávku nepodaří upřesnit nebo doplnit, tak není pro Společnost závazná.

Zákazník přistupuje k těmto VOP a Objednávce zde činěné za odměnu Produktu platnou v době objednání. S celkovou odměnou Zákazník objednávaného Produktu souhlasí. Zárověň bere navědomí, že odměna jednotlivých Produktů Společnosti se může kdykoliv do budoucna změnit a Společnost si tak sjednává nárok toto, za včasného varování Zákazníka a komunikace nového znění VOP a odměny Produktů, učinit.

Zákazník nebo Návštěvník podáním této objednávky potvrzuje, že je seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tímto souhlasí s úplným jejich zněním. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je Zákazník dostatečným předstihem upozorněn a využil možnosti se s nimi seznámit.

Uhrazením odměny za Produkt má zákazník právo na přístup k elektronickému obsahu Společnosti po dobu dle objednávky Zákazníkem učiněné a od zprovoznění přístupu k tomuto obsahu Společností. Po uplynutí lhůty dle objednávky Zákazníka dochází k vyčerpání objednaného Produktu.

6. Produkty společnosti

 1. 1 měsíc 

Tento produkt opravňuje Zákazníka k přístupu do aplikace po dobu 1 měsíce (30 dní) a plnému využívaní veškerých funkcí, které jsou součástí.

Funkce aplikace:

 • Altcoin Trend Index
 • Crypto Trend Index
 • Fiat Trend Index
 • Watchlist

Odměna za Produkt je uvedena na Stránkách Společnosti. Všechny ceny produktů jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající není plátcem DPH. Zákazník bere navědomí, že rozsah funkcí a cena jednotlivých Produktů Společnosti se může kdykoliv do budoucna změnit a Společnost si tak sjednává nárok toto, za včasného varování Zákazníka a komunikace nového znění VOP a rozsahu funkcí Produktů, učinit.

 1. 1 rok

Tento produkt opravňuje Zákazníka k přístupu do aplikace po dobu 1 roku (365 dní) a plnému využívaní veškerých funkcí, které jsou součástí.

Funkce aplikace:

 • Altcoin Trend Index
 • Crypto Trend Index
 • Fiat Trend Index
 • Watchlist

Odměna za Produkt je uvedena na Stránkách Společnosti. Všechny ceny produktů jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající není plátcem DPH. Zákazník bere navědomí, že rozsah funkcí a cena jednotlivých Produktů Společnosti se může kdykoliv do budoucna změnit a Společnost si tak sjednává nárok toto, za včasného varování Zákazníka a komunikace nového znění VOP a rozsahu funkcí Produktů, učinit.

7. Splatnost a platební podmínky odměny

Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Zákazník/Klient povinnen uhradit Produkt okamžitě po odsouhlasení těchto VOP. Zákazník je povinnen uhradit odměnu dle objednaných Produktů Společnosti platebními metodami akceptovanými Společností, tedy jmenovitě bezhotovostním převodem měnové jednotky Kryptoměny - Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), BlackCoin (BLK), Binance Coin (BNB), Bitcoin Gold (BTG), BitTorrent (BTT), Dash (DASH), Decred (DCR), DigiByte (DGB), Doge (DOGE), EOS (EOS), Ethereum Classic (ETC), Ethereum (ETH), Komodo (KMD), Lisk (LSK), NEO (NEO), Qtum (QTUM), TrueUSD (TUSD), USD Coin (USDC), Wawes (WAVES), Verge (XVG) na Kryptoměnovou peněženku Společnosti na adresu generovanou portálem coinpayments.net. Produkty jsou hrazené způsobem aktuálně podporovaným Společností.

Produkty je Zákazník povinen uhradit odměnu okamžitě, v opačném případě má právo Společnost odstoupit od Objednávky.

Má se za to, že Zákazník platbu uhradil, a tím došlo k uzavření smluvního vztahu mezi smluvními stranami, v době připsání finančních prostředků na účet Společnosti. Přestane-li Zákazník hradit odměnu za Produkt dle čl. 6, nastává ukončení smluvního vztahu vyplývajícího dle této smlouvy a dochází tak k odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy (také dle čl. 12 této smlouvy).

Zákazník musí jasně a srozumitelně zvolit Produkt, jež chce od vzniku této smlouvy využívat a za který bude platit. Změna zvoleného Produktu po již zvoleném jiném Produktu není možná a Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že pro koupi jiného než zvoleného Produktu je třeba uhradit nové Odměny Společnosti, případně provést novou registraci.

8. Zisk z obchodování

Společnost, Stránky, ani žádná třetí strana žádným způsobem negarantuje zisk nebo jakékoli zhodnocení obchodních účtů a obchodovaných finančních prostředků. Garance zisku je v rozporu se základními principy finančního trhu. Jestliže jakákoli osoba prezentuje www.controlaltshifts.com nebo Společnost samotnou jako společnost, která nabízí nebo zprostředkovává jakoukoli garanci zhodnocení finančních prostředků, zisku nebo obchodování, šíří tato osoba nepravdivé a zavazující informace a Společnost je oprávněna vůči takovýmto právním jednáním a osobě vyvodit právní důsledky. Společnost a její stránky www.controlaltshifts.com se od takovýchto a podobných tvrzení zcela distancují.

 

9. Omezení členství Zákazníka

Právo na využívání zakoupeného produktu má jen kupující. Bez souhlasu prodávajícího kupující nesmí poskytnout přístupové údaje k zakoupenému produktu třetí osobě. Kupující musí chránit přístupové údaje k zakoupenému produktu před ztrátou nebo zneužitím.

Zaplacením kupní ceny produktu kupující získává přístup k digitálnímu obsahu, který může prohlížet a ukládat pouze svém zařízení a nesmí jej dále zpřístupňovat na jiném zařízení přístupném ve veřejné síti (na internetu) a nesmí ho bez souhlasu prodávajícího šířit dál jakýmkoliv způsobem. Zakoupené produkty může kupující využívat pouze pro své osobní účely (tj ne na komerční využití nebo pro další prodej).

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo pozastavit členství na stránkách jakéhokoli Zákazníka a to bez předchozího upozornění v případě, že Společnost zjistí, že tento Zákazník porušuje obchodní podmínky Společnosti, způsobuje Společnosti škodu, kazí její jméno nebo šíří veřejně nepravdivé nebo zavádějící informace týkající se Společnosti a Stránek.

10. Ochrana důvěrných informací

 

Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana (Zákazník) v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran (dále jen „Důvěrné informace“).

Obchodní tajemství a Důvěrné informace touto smlouvou chráněné tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní povahy, procesní postupy další procesy v rámci fungování společnosti v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou ze smluvních stran takto označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně. Tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla běžně dostupné a obě smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany. Obchodní tajemství a Důvěrné informace jsou dále společně označeny též jako „chráněné informace“.

Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo Důvěrných informací podle této smlouvy má poškozená smluvní strana právo zrušit uživateli účet bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.

11. Konkurenční doložka

Využití informací a znalostí získaných Zákazníkem při spolupráci se Společností by mohlo Společnosti závažným způsobem ztížit činnost. Zákazník se proto zavazuje, že za trvání spolupráce na základě této smlouvy a po dobu 5 let (slovy: pětilet) po skončení daného smluvního vztahu se zdrží výkonu výdělečné činnosti a podobné aktivity slučitelné s aktivitou Společnosti a předmětem Společnosti, která by měla vůči němu soutěžní povahu. Zejména tedy se Zákazník zavazuje, že nebude jako fyzická osoba podnikající vykonávat činnost, která je shodná nebo obdobná s předmětem činnosti společnosti a zároveň nebude ani faktickým (neformálním) vlastníkem ani účastníkem na Společnosti se stejným nebo obdobným předmětem podnikání. Konkurence se vztahuje na celou dobu trvání smluvního vztahu, stejně jako kdykoliv do budoucna.

12. Trvání smlouvy, ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

 

Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou s možností jejich prodloužení a to na dobu jednoho měsíce nebo jednoho roku dle uzavření smlouvy, nebo také dle přistoupení v těmto VOP, k individuálnímu Společností poskytovanému Produktu.

Pokud je smlouva, nebo přistoupení k těmto VOP, uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím Stránek, má Zákazník nebo Návštěvník v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od této smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, že je jednou smluvní stranou Zákazník nebo Návštěvník, má tento ze zákona právo odstoupit od smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, nicméně v daném případě se jedná o typ smlouvy, jehož plnění započalo již k okamžiku účinnosti smlouvy a není tedy možné od smlouvy v uvedené lhůtě odstoupit. Tuto skutečnost smluvní strany berou na vědomí a vyjadřují s ní svůj souhlas.

Dále je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy (VOP) v případě podstatného porušení smlouvy (VOP) Společností. Zákazník v případě využití práva na odstoupení od smlouvy (od VOP) zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od odstoupení od smlouvy (VOP), veškeré podklady, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.

Odstoupí-li Zákazník oprávněně od této smlouvy, těchto VOP, je Společnost povinna bez zbytečného odkladu ukončit poskytování a přístup Zákazníkovi nebo Návštěvníkovi k Produktům Společnosti.

Společnost dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s poskytovanými Produkty, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopna objednaný Produkt poskytnout za podmínek sjednaných. Společnost si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy (VOP).

Zákazník bere na vědomí, že Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy (VOP) uzavřené se Zákazníkem, který v rámci jakéhokoli závazkového vztahu se Společností porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy (VOP) za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku. Pokud se jedná o první odměnu při sjednávání této smlouvy, smluvní strany berou na vědomí, jak jest uvedeno výše, že v případě neuhrazení odměny, smlouva nevzniká, nicméně nezaniká nárok Společnosti na úhradu odměny.

Odstoupení od smlouvy adresované Společnosti musí být adresováno na elektronické komunikační prostředky Společnosti. Odstoupení od smlouvy adresované Zákazníkovi je prostřednictvím elektronické komunikace, které Zákazník sdělil při vyplňování formuláře jako e-mailová adresa. V případě, že takovéto místo nebude existovat, či bude Zákazníkem vyplněno nesprávně, nastává po 5 dnech od marného uplynutí doručovacího pokusu na sdělené elektronické prostředky fikce doručení.

 

13. Reklamační řád

 

Zákazník/Klient má povinnost případnou reklamaci ohlásit prostřednictvím webové stránky elektronické komunikace, zejména e-mailem na e-mail info@controlaltshifts.com. V náležitostech reklamace je nutné tuto zaslat z emailové adresy vyplněné při vyplnění formuláře při objednání Produktu. Mezi podstatné náležitosti patří zejména uvedení e-mailové adresy a předmětu reklamace. Zákazník/Klient bude kontaktován o průběhu vyřízení reklamace prostřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplnění formuláře a dle kontaktů na Stránkách. Reklamaci Společnost vyřídí bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Zákazníkem/Klientem Společnosti.

14. Ochrana osobních údajů

 

Společnost se zavazuje dodržovat ochranu soukromí bývalých, současných i budoucích Zákazníků stránek www.controlaltshifts.com a současně též Společnosti. Společnost neposkytuje údaje o svých Návštěvnících, Klientech a Zákaznících třetím stranám, jestliže tak nevyžaduje zákon nebo úřední povinnost. Údaje Společnost získává jen při vyplnění údajů prostřednictvím registračního formuláře na Stránkách a může je použít jen v souladu se zákonem, v souladu s obchodními podmínkami Společnosti uvedených na Stránkách www.controlaltshifts.com a na ověření identity Návštěvníka, Klienta nebo Zákazníka, vytvoření jeho účtu, poskytovaní služeb souvisejících se službami a produkty Společnosti, které dotyčná osoba využívá a informování této osoby o věcech relevantních obchodnímu vztahu mezi dotyčnou osobou a Společností. Všechny informace jsou považované za důvěrné a zavazují Společnost a její zaměstnance k mlčenlivosti. Návštěvou těchto stránek Zákazník nebo Návštevník souhlasí s uvedenými podmínkami týkající se ochrany soukromí.

Společnost zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění svých smluvních povinností a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, za účelem plnění zákonných povinností a dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům (dále jen „Marketingový souhlas“). Zákazník, Návštěvník a Klient tímto uděluje souhlas se zasíláním marketingových kampaní, newsletterů a obchodních nabídek Společnosti. Marketingové kampaně, newslettery a obchodní nabídky budou Zákazníkovi, Návštěvníkovi a Klientovi zasílány elektronickou formou. Marketingový souhlas se nevztahuje na zpracování těch údajů, které Společnost potřebuje k plnění svých smluvních povinností nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti. Povinné údaje jsou označeny, případně sděleny na osobním jednání s klientem nebo Zákazníkem. Jejich nesdělení může být důvodem pro odmítnutí spolupráce. Údaje získané za účelem plnění právních a smluvních povinností jsou archivovány v souladu s platnými právními předpisy.

Zákazník poskytuje informace sloužící k jeho identifikaci a kontrole podle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Neodpoví-li Zákazník na některou z otázek Společnosti při náhodném zjišťování portfolia Společnosti nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo neúplně, je Společnost oprávněna odmítnout se Zákazníkem uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.

Žádný Zákazník Společnosti nesmí v žádném případě poskytovat údaje o svých účtech jakékoli třetí osobě. Každý návštěvník, klient nebo Zákazník má právo si svoje citlivé informace chránit a neposkytovat je třetím osobám, kterým by mohli umožnit takovýmto způsobem přístup k jejich účtu na www.controlaltshifts.com nebo obchodnímu účtu. Za takto způsobené škody nenese Společnost žádnou zodpovědnost.

15. Závěrečná ustanovení

 

Žádný Zákazník nesmí o své osobě prohlašovat, že patří pod firemní tým Společnosti nebo je zaměstnancem Společnosti, pokud není zaměstnancem. Žádná osoba nemůže podávat nepravdivé informace jakýmkoli třetím osobám a v případě přestupku může ze vzniknuvší situace Společnost vyvodit právní důsledky. Pod pojmy, které nesmí žádná osoba bez souhlasu používat, patří i pojmy manažer, reprezentant, zástupce.

Společnost se zavazuje o své Zákazníky starat a pro každého návštěvníka existuje emailová adresa info@controlaltshifts.com. Prostřednictvím této e-mailové adres se mohou Zákazníci, Návštěvníci i Klienti kdykoli spojit s technickou podporou Společnosti, která jejich dotazy vyřeší. Každá záležitost je řešena každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hodin. Každá osoba získá po oznámení problému potvrzení od Společnosti o začátku řešení dané záležitosti a každá osoba bude o dané záležitosti a jejím vývoji předběžně informovaná.

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo změnit.

Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky jsou účinné počínaje dnem 1. května 2019.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“ nebo alternativně  „nařízení“)

I. Správce osobních údajů

Provozovatel Jan Magrot, Lugbank 4, 96049, Bamberg, Germany.(dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o rozsahu, účelu a doby trvání zpracování a uchování Vašich osobních údajů a o Vašich právech z nařízení vyplývajících.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

III. Zdroje osobních údajů

Správce získává údaje napřímo od Subjektů údajů ústním nebo písemným sdělením, a to v elektronické nebo tištěné formě, vždy a pouze na vyžádání přímo od Subjektu údajů, o jehož údaje se jedná.

Dále Správce může získat údaje o Subjektu údajů z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.). Jestliže Správce potřebuje tyto údaje nezbytně uchovat po určitou dobu, sdělí tuto skutečnost Subjektu údajů a to v režimu, jenž si nařízení žádá (sdělen bude účel a rozsah uchování dat, dále doba, po kterou budou data uschována). Práva Subjektu údajů jsou stejná, jako je tomu v případě dat získaných na základě podpisu tohoto dokumentu.

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Předmětem zpracování mezi Správcem a Subjektem jsou tyto údaje:

 • E-mailová adresa

Tyto údaje Správce uchovává za účelem komunikace se Subjektem, dále za účelem poskytnutí předem domluvené, Subjektem poptávané služby související s činností Správce. K těmto údajům se může vyskytnout požadavek na doplnění některých údajů nebo jejich aktualizace i z jiného titulu než z titulu plnění smlouvy. Data správce uchovává po dobu 10 (slovy: deseti) let a Subjektu z tohoto plynou jeho práva (dále „Práva subjektu“).

V. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje Správce na žádost Subjektu údajů Subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, Každý Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich

zpracování, může: Požádat Správce o vysvětlení. Požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Je-li žádost Subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správce žádosti Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Postup odstranění údajů nevylučuje, aby se Subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost údajů, tj. získat na žádost osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údajů jinému Správci.

VI. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce a zpracovatel. Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle Správce a to v uzamykatelné skříňce. Ke zpracování dále dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Tyto údaje jsou uchovávány v digitálním prostředí a k údajům nemají přístup třetí strany. Správce přijal zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeří Zpracovatelé, kterým mohou být osobní údaje v rámci správce zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VII. Kategorie subjektů údajů

• Dodavatel/Odběratel zboží, Zhotovitel/objednatel díla, Dopravce a jiní dodavatelé či odběratelé na základě závazkového vztahu,

• Jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke Správci v oblasti prodeje, nákupu, služeb, zboží atd.

VIII. Kategorie příjemců osobních údajů

• Správce

• Soudy, Policie ČR, finanční úřad atd.

• Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

IX. Doba zpracování osobních údajů

Po dobu nezbytně nutnou pro splnění smluvních či zákonných povinností Správce. Především tedy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů, po dobu nezbytnou pro plnění zákonných povinností Správce a do doby vypořádání všech případných vzájemných nároků a uplatnění všech možných práv vůči Subjektu údajů vzniklých z předmětného smluvního vztahu.

X. Poučení

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může Správce bez souhlasu Subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Nedochází k automatickému rozhodování vč. profilování.