Ochrana osobních údajů

Společnost se zavazuje dodržovat ochranu soukromí bývalých, současných i budoucích

Zákazníků stránek www.controlaltshifts.com a současně též Společnosti. Společnost

neposkytuje údaje o svých Návštěvnících, Klientech a Zákaznících třetím stranám, jestliže tak nevyžaduje zákon nebo úřední povinnost. Údaje Společnost získává jen při vyplnění údajů prostřednictvím registračního formuláře na Stránkách a může je použít jen v souladu se zákonem, v souladu s obchodními podmínkami Společnosti uvedených na Stránkách

www.controlaltshifts.com a na ověření identity Návštěvníka, Klienta nebo Zákazníka, vytvoření jeho účtu, poskytovaní služeb souvisejících se službami a produkty Společnosti, které dotyčná osoba využívá a informování této osoby o věcech relevantních obchodnímu vztahu mezi dotyčnou osobou a Společností. Všechny informace jsou považované za důvěrné a zavazují Společnost a její zaměstnance k mlčenlivosti. Návštěvou těchto stránek Zákazník nebo Návštevník souhlasí s uvedenými podmínkami týkající se ochrany soukromí.

Společnost zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění svých smluvních povinností a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, za účelem plnění zákonných povinností a dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům (dále jen „Marketingový souhlas“). Zákazník, Návštěvník a Klient

tímto uděluje souhlas se zasíláním marketingových kampaní, newsletterů a obchodních

nabídek Společnosti. Marketingové kampaně, newslettery a obchodní nabídky budou

Zákazníkovi, Návštěvníkovi a Klientovi zasílány elektronickou formou. Marketingový souhlas se nevztahuje na zpracování těch údajů, které Společnost potřebuje k plnění svých smluvních povinností nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti. Jejich nesdělení může být důvodem pro odmítnutí spolupráce. Údaje získané za účelem plnění právních a smluvních povinností jsou archivovány v souladu s platnými právními předpisy.

 

Zákazník poskytuje informace sloužící k jeho identifikaci a kontrole podle zák. č. 253/2008

Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

 

Žádný Zákazník Společnosti nesmí v žádném případě poskytovat údaje o svých účtech

jakékoli třetí osobě. Každý návštěvník, klient nebo Zákazník má právo si svoje citlivé

informace chránit a neposkytovat je třetím osobám, kterým by mohli umožnit takovýmto

způsobem přístup k jejich účtu na www.controlaltshifts.com nebo obchodnímu účtu. Za takto způsobené škody nenese Společnost žádnou zodpovědnost.

 

Udělujete tímto souhlas osobě Jan Magrot, Lugbank 4, 96049, Bamberg, Německo, e-mail: info@controlaltshifts.com (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“ nebo ,,Nařízení“) zpracovával osobní údaje, a to v rozsahu (dále jen “Subjekt údajů”):

E-mailovou adresu

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány za účelem přípravy a realizace marketingových účelů a zasílání obchodních sdělení, využívání reklamní nabídky přizpůsobené Vašim individuálním zájmům, Vaše údaje uchovat pro účely průzkumu trhu, zajištění smluvních služeb, informování o novinkách služeb Správce a uživatelské podpory prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách

informační společnosti, k produktům Správce, jež poskytuje Subjektu údajů Produkty a služby uvedené na webových stránkách www.controlaltshifts.com.

Údaje budou u Správce uchovány po dobu 10 (slovy: deseti) let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje Správce: Jan Magrot, Lugbank 4, 96049, Bamberg, Německo, e-mail: info@controlaltshifts.com

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, který pro tuto službu využije:

V elektronické formě vlastní CRM systém, jež je plně zašifrován a k osobním údajům nemají přístup třetí strany. Uložená data jsou jen Vaše, ukládáme je na území EU a nepřevádíme je třetím osobám. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • právo na poskytnutí osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci

V případě jakéholiv dotazu se na nás neváhejte obrátit na adrese: info@controlaltshifts.com